วันนี้ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดอบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ อาคารเอนกประสงค์ (โดม) 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ในฐานะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการจัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังนี้
- กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา วันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ อบจ.ลำปาง 
- กิจกรรมถวายเทียนพรรษา วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ วัดนาคตหลวง บ้านนาคตพัฒนา หมู่ที่ 9 ตำบลป่าตัน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
เพื่อส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนตระหนักถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ร่วมทำบุญตักบาตร รักษาศีลเจริญภาวนา ชำระจิตใจให้ผ่องใส งดเว้นจากอบายมุขทั้งปวง ถือเป็นการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืนสืบไป.

    

      

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา  

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao