อบจ.ลำปางสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธาน

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายกอบจ.ลำปาง มอบหมายให้
นางณัชชา สิทธิไพศาล นักบริหารงานระดับต้น รักษา
ราชการแทน ผอ.กองกิจการสภา อบจ.ลำปางนำ
แกนนำชุมชน ชาวบ้านและเกษตรกร ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง จำนวน 140 คน ซึ่งเป็นผู้เข้ารับ
การอบรมในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานตาม
รอยพระยุคลบาท “ศาสตร์ของพระราชา” ระดับอำเภอ (อำเภอสบปราบ) จังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 โดยเวลา 09.30 น.ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์เกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การ
มหาชน) จ.ปทุมธานี เพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอด
พระราชดำริ หรือพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กษัตริย์นักพัฒนา
ของปวงชนชาวไทยและเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำแนวทางตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและชุมชนนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เป็นสถานที่ในการเรียนรู้พระเกียรติคุณและพระอัจฉริยภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้านการเกษตร ภูมิปัญญานวัตกรรมเกษตร เศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต

นอกจากนี้ยังเผยแพร่พระอัจฉริยภาพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีด้านการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ถ่ายทอดองค์ความรู้ ภูมิปัญญา
นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบ
พิพิธภัณฑ์มีชีวิต โดยจัดแสดงนิทรรศการ
ทั้งพิพิธภัณฑ์ในอาคารและพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งที่เป็นฐานเรียนรู้ต้นแบบให้ผู้เข้ามาเรียนรู้ได้สัมผัสของจริงและฝึกปฏิบัติได้ จัดกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้
เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ผ่านโครงการส่งเสริม
การเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้หลากหลายรูปแบบ ทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติ ให้นักเรียน นักศึกษา บุคลากรหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป ฯลฯ

โดยผู้ที่เยี่ยมชมหรือศึกษาดูงานสามารถนำไประยุกต์ใช้ในวิถีชีวิตสำหรับการพึ่งตนเอง การลดค่าใช้จ่าย และสร้างรายได้ให้ตนเอง ครอบครัวและชุมชน.

    

อบจ.ลำปางนำคณะแกนนำชุมชน ขาวบ้านและเกษตรกร ต.สมัย อ.สบปราบ
ศึกษาวิถีปรัชญาเกษตรพอเพียงมหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง จ.ระยอง

วันที่ 4 ก.ค. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นำผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยบ้านนอก บ้านจำรุง อ.แกลง จ.ระยอง ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียงที่ดำเนินตามรอยวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9 ทั้งเกษตรพื้นบ้านไร้สารเคมี เกษตรธรรมชาติ

และศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริ จ.ระยอง

เพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต่อยอดนำความพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและชุมชน เกิดกระบวนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

    

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้ารับการอบรมและศึกษาดูงานตามโครงการตามรอยพระยุคลบาท "ศาสตร์ของพระราชา" ระดับอำเภอ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 2 ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ศึกษาดูงาน ณ บ้านของพ่อ จ.พระนครศรีอยุธยา

ณ ที่แห่งนี้คือศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่จัดสรรผืนแผ่นดินตามทฤษฎีเกษตรทฤษฎีใหม่ และเป็นแหล่งให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เด็ก และเยาวชน รวมทั้งประชาชนได้มาศึกษาเรียนรู้

เป็นศูนย์ฯที่เกิดจากแรงบันดาลใจในวัยเด็กของ นายอัมรินทร์ เซ็นเสถียร ประธานศูนย์ฯ ที่บ้านอยู่กับธรรมชาติ สามารถหาของกินได้จากสิ่งที่อยู่รอบตัว จึงอยากเติมเต็มชีวิตในวัยเด็ก และอยากเผยแพร่สิ่งดีๆ จึงได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ขึ้นมาบนพื้นที่กว่า 3.5 ไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพอเพียง การเกษตรและภูมิปัญญาชาวบ้านให้แก่เยาวชน หน่วยงาน และประชาชนทั่วไป

โดยแบ่งพื้นที่ตามหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช คือ มีทั้งแหล่งกักเก็บน้ำ พื้นที่นา พื้นที่เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ และพื้นที่สำหรับเป็นที่พักอาศัย โดยจะจัดกิจกรรมเป็นฐานเรียนรู้ต่างๆ จำนวน 6 ฐาน คือ

-ฐานกิจกรรมปักดำนา
-ฐานกิจกรรมเลี้ยงแพะและแกะ
-ฐานกิจกรรมปลาตะเพียนสาน
-ฐานกิจกรรมไก่ไข่
-ฐานกิจกรรมอาหารบ้านของพ่อ
-ฐานกิจกรรมบัานของพ่อบ้านของฉัน

ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านของพ่อจะช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและต่อยอดนำความพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับตนเองและขยายผลชุมชนของชาว ต.สมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง ต่อไปในอนาคต

    

ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao