อบจ.ลำปาง กระตุ้นแนวความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัด

ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง จัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง โดยมีข้าราชการ อบจ.ลำปาง จำนวน 45 คน เข้าร่วมอบรมฯ รับฟังการบรรยายเรื่อง การพัฒนาระบบราชการ 4.0 และการบริหารจัดการในยุคดิจิทัล / เทคนิคการบริหารและการทำงานร่วมกับภาคประชาชนในยุคดิจิทัล / การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัล ได้แก่ การคิด วิเคราะห์ บริหาร และการวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

เพื่อให้ข้าราชการ อบจ.ลำปาง ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ จึงเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานและรับรู้ข้อมูลข่าวสารเพื่อนำมาปรับใช้ได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้.

    

    

วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 เป็นวันที่สองของการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง จัดโดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

โดยผู้เข้ารับการอบรมฯ ซึ่งเป็นข้าราชการ อบจ.ลำปาง จำนวน 45 คน รับฟังการบรรยายจากวิทยากร ดร.ขวัญนภา สุขคร ผู้อำนวยการศูนย์ลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่เชิงบูรณาการ การบริหารโครงการเชิงยุทธศาสตร์ การจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และการจัดทำคู่มือการบริหารโครงการ

เพื่อลดขั้นตอนการทำงาน เกิดความคุ้มค่า รวดเร็ว สามารถแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา เกิดการบูรณาการการมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

    

ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล  

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao