อบจ.ลำปาง ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร เจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะฯ อบจ.ลำปาง

     วันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 08.30 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง และนายเฉลิมพล มิ่งเชื้อ หัวหน้าฝ่ายสาธารณภัยและสิ่งแวดล้อม กองช่าง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครอง หลักสูตร เจ้าหน้าที่ปกครอง รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 80 คน ณ ศูนย์บริหารจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง
โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เกี่ยวกับวิธีการคัดแยกขยะเพื่อนำไปทำปุ๋ยชีวภาพและนำไปจำหน่าย กรรมวิธีในการคัดแยกขยะอื่นที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป.

  

  

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา // สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao