อบจ.ลำปาง จัดอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง

     วันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐและผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2562 และนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลำปาง ตลอดจนเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เข้าร่วมอบรมจำนวน 180 คน รับฟังการบรรยายเรื่อง มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2561 และเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ข้อตรวจพบปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรโดยนายสุทธิพงษ์ บุญนิธิ รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมกันนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวถนอม สุรวงศ์ตระกูล ผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 และนางปัณณพัฒน์ ณัฐพสิษฐ์ ผู้ช่วยผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 9 สังกัด สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 9 (จ.ลำปาง) พร้อมคณะ เข้าร่วมการอบรมฯ ดังกล่าว ณ โรงแรมลำปางเวียงทอง จังหวัดลำปาง

ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานราชการและปฏิบัติงานราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความโปร่งใส สุจริต และตรวจสอบได้ เป็นการสร้างพลังการขับเคลื่อนค่านิยมต้านการทุจริตจากฐานของการพัฒนาท้องถิ่นให้ครอบคลุมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ.

   

   

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao