วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09.30 น. อบจ.ลำปาง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยนายสมเกียรติ ตันตระกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด กล่าวรายงาน โดยมีแกนนำผู้สูงอายุจาก 13 อำเภอในจังหวัดลำปาง จำนวน 300 คน รับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยและจังหวัดลำปาง มาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ เศรษฐกิจพอเพียง อาชีพและรายได้ของผู้สูงอายุ กฎหมายและสิทธิประโยชน์ของผู้สูงอายุ การจัดสิ่งอำนวยความสะดวกในที่อยู่อาศัย กิจกรรมนันทนาการสำหรับผู้สูงอายุ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และเทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งมีนางพัชรินทร์ เสนาะสันต์ นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เป็นวิทยากร

โครงการดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับสาขาสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำจังหวัดลำปาง เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางให้ตรงกับความต้องการและสภาวการณ์ผู้สูงอายุของจังหวัดลำปางมากที่สุด เป็นการส่งเสริมเครือข่ายผู้สูงอายุให้มีความเข้มแข็ง เป็นพลังคลังสมองแก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมถึงสามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสมอันส่งผลให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.

       

      

ข่าว : สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao