อบจ.ลำปางอำนวยความสะดวกประชาชน ติดอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงสวนฯหนองกระทิง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว พร้อมรับฟังความคิดเห็นประชาชน

     นายทองดี จอมวงศ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้ดำเนินการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่สวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อเชื่อมโยงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อ.เกาะคา จ.ลำปาง กับ สวนสาธารณะหนองกระทิง อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปางภายใต้แนวคิด “ลำปาง ปลายทางฝัน” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่กำหนดให้ปี 2561 เป็นปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน “Amazing Thailand Tourism Year 2018” การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของประชาชนที่เข้ามาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง ประชาชนจะได้รับข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในจังหวัด รวมถึงสามารถใช้อินเตอร์เน็ตเป็นสื่อกลางในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางตระหนักถึงความสำคัญของสวนสาธารณะหนองกระทิงซึ่งอยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยรอบเพื่อให้บริการประชาชนที่มาใช้บริการสวนสาธารณะหนองกระทิง และได้จัดให้มีศูนย์บริการประชาชน ณ อาคารประชาสัมพันธ์สวนสาธารณะหนองกระทิง เพื่อใช้เป็นศูนย์กลางการประชาสัมพันธ์ในการให้ข้อมูลในเรื่องการท่องเที่ยว ประชาสัมพันธ์ในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การรับฟังความคิดเห็น การแจ้งเรื่องร้องเรียน และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ แก่ประชาชน จึงได้จัดทำโครงการติดตั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงดังกล่าวเพื่อนำระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงไร้สายมาใช้งานในด้านการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาใช้บริการในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย 

ซึ่งได้ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณ 2 จุด ได้แก่ บริเวณลานกระทิงและบริเวณที่จอดรถ โดยประชาชนที่เข้าไปใช้บริการในบริเวณสวนสาธารณะหนองกระทิง สามารถใช้บริการอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป .

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao