ด้วยสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ปี 2562 จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยาของสำนักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2562 มีรายงานผู้ป่วยทั่วประเทศจำนวน 21,571 ราย คิดเป็นอัตราป่วย 32.65 ต่อประชากรแสนคน เสียชีวิต 1 ราย

คิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.005 จำนวนผู้ป่วยในภาพรวมของเดือนมกราคม พบว่าสูงกว่าค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลังและสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกัน และขณะนี้ยังคงมีการรายงานผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อนหลายเหตุการณ์ในทั่วประเทศ

โดยสถานที่ที่พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อนมากที่สุดคือโรงเรียน

 

คลิกอ่าน >>การเตรียมความพร้อมป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao