วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดลำปาง จัดการประชุมชี้แจงเพื่อรับฟังแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย ณ ห้องประชุม อบจ.ลำปาง

     โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในการประชุมฯ พร้อมด้วยนายวิชญ์ธวัช อัจฉริยฉัตรา ผอ.กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์ สถ.จ.ลำปาง นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง นายอนันต์ ตั้งเจียมศรี ผอ.กองช่าง อบจ.ลำปาง และนายไกรเชษฐ์ ทองบุตร นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนหัวหน้าฝ่ายนิติการ อบจ.ลำปาง ร่วมชี้แจงรายละเอียด ซึ่งมีตัวแทนจาก 47 อปท.และหน่วยงาน กฟผ.แม่เมาะ รวมทั้งบุคลากรกองคลัง อบจ.ลำปาง เข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบแนวทางการตั้งงบประมาณและเบิกจ่ายเงินค่ากำจัดขยะมูลฝอย

     ทั้งนี้ ได้มีการลงนาม MOU การจัดเก็บค่าบริหารจัดการขยะมูลฝอย ในอัตรา 150 บาท/ตัน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการกำจัดขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง ต.ต้นธงชัย อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง เริ่มตั้งแต่เดือน มกราคม 2562 เป็นต้นไป.

     

      

ข่าว: สุภาพร  เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / ศรสวรรค์ ธิมา

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao