วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง

และนางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยการปกครองศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมภาคเหนือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ ซึ่งได้จัดให้มีการศึกษาอบรมหลักสูตรกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รุ่นที่ 78/2562 จำนวน 95 คน 

     โดยศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ ศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร อบจ.ลำปาง เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการขยะชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

 

             

           

ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา

ภาพ : ศรสวรรค์ ธิมา / สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao