เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกับ สมัชชาการศึกษาจังหวัดลำปาง สมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตพื้นที่ เขต 1 เขต 2 และเขต 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 35 สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดลำปาง และสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กลำปาง" ประจำปี 2562
โดยนางสาวรัตนาภรณ์ เข็มกลัด ท้องถิ่นจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ.ลำปาง กล่าวรายงาน และผู้ร่วมพิธีเปิดประกอบด้วย นายทองดี จอมวงศ์ ปลัด อบจ. ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัด อบจ.ลำปาง และบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนต่างๆทั้ง 13 อำเภอในจ.ลำปาง รวม 50 โรงเรียน 1 ชุมชน รวมจำนวนทั้งสิ้น 250 คน

     ภาคเช้า มีการเสวนาเรื่อง "เล่นตามรอยพระยุคลบาท " สู่ "สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา เพื่อพัฒนาเด็กลำปาง" วิทยากรประกอบด้วย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ แพทย์หญิงสยมพร ศิรินาวิน รองประธานคณะกรรมการสมัชชาการศึกษาจังหวัดลำปางและประธานคณะกรรมการเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำปาง นางสาวศิริพร ปัญญาเสน นายกสมาคมส่งเสริมพัฒนาสตรีและเยาวชนลำปาง อาจารย์บังอร บัวเมือง เลขามูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา อาจารย์ดิสสกร กุนธร ประธานมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา และนางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง

     ภาคบ่าย (23 ก.พ.) และในวันที่ 24 ก.พ.62 ฝึกปฏิบัติจริงในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา ณ โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) อ.เกาะคา จ.ลำปาง จำนวน 3 ฐาน ได้แก่ ฐาน Spider Man ฐานสระน้ำอินจัน และฐานสระน้ำทารก ซึ่งจะเป็นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาต้นแบบของ จ.ลำปาง

     ถือเป็นการบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา สามารถขยายผลการปฏิบัติจริง จัดทำพื้นที่และองค์ประกอบที่ได้มาตรฐาน และมีความปลอดภัย เพื่อสร้างเสริมพัฒนาการของเด็กครบทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ส่งผลให้เด็กได้รับความสุข สนุกสนาน เรียนรู้ตามวิถีธรรมชาติ นำไปสู่การพัฒนาการเรียนรู้ด้านอื่นๆได้อย่างเต็มศักยภาพ.

       

      

       

ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล

ภาพ : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล / กองการศึกษาฯ อบจ.ลำปาง

 

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao