วันที่ 19 ก.พ.2562 นายบุญเลิศ แสนเทพ รองประธานสภาอบจ.ลำปาง นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดอบจ.ลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดอบจ.ลำปาง และบุคลากรฝ่ายประชาสัมพันธ์ ร่วมศึกษาดูงานตามโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "นวัตกรรมจัดการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน" จังหวัดน่าน โดยสมาพันธ์องค์การบริหารส่วนจังหวัดภาคเหนือ และสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 18-20 ก.พ.2562

โดยศึกษาดูงานดังนี้ 
#เส้นทางที่1 
-วิสาหกิจชุมชนตำบลน้ำเกี๋ยน อ.ภูเพียง ซึ่งเป็นต้นแบบความสำเร็จของชุมชนเข้มแข็ง นำวัตถุดิบสมุนไพรในท้องถิ่นมาแปรรูปเป็นเครื่องสำอางสมุนไพรคุณภาพ ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างมาตรฐานและการผลิตสามารถส่งสินค้าออกสู่ตลาด
-หอประวัติศาสตร์เมืองน่าน (ตึกรังสีเกษม โรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา)
-หออัตลักษณ์นครน่าน พิพิธภัณฑ์ศิลปะสมัยใหม่ แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของเมืองน่าน

#เส้นทางที่2
-กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทอผ้า (แพวผ้าฝ้าย) อ.ปัว โดยใช้คนในชุมชนและวัตถุดิบในชุมชนผลิตผ้าลายไทลื้อและย้อมสีธรรมชาติ
-วัดศรีมงคล หรือ วัดก๋ง ภายในวิหารมีภาพวาดหนานบัวผันและพระพุทธรูปเก่าแก่ พิพิธภัณฑ์มงคลธรรมรังสี ซึ่งรวบรวมของโบราณ

#เส้นทางที่3
- "ชุมชนตำบลบ่อสวก" หมู่บ้านวิถีเศรษฐกิจพอเพียง เยี่ยมชมเตาเผาโบราณ ชมการทอผ้าบ้านซาวหลวง ศึกษาดูงานชุมชนปลอดภัยบ้านน้ำล้อม ชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ปั๊บสาโบราณ

     และในวันที่ 20 ก.พ.2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของโครงการ ฯ ฟังการบรรยาย "องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน" โดยนายนรินทร์ เหล่าอารยะ นายกอบจ.น่าน จากนั้นแต่ละกลุ่มสรุปผลการศึกษาดูงานในแต่ละเส้นทาง.

                                         

                                 

                              

ข่าว/ภาพ เตือนใจ ภักดีวงศ์ นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ผ่านช่องทาง

Website: www.lp-pao.go.th

FB:ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง
https://www.facebook.com/pr.lampang.pao

FB:องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
https://www.facebook.com/lampangPAO

Youtube Channel 
https://www.youtube.com/user/publiclppao