บริการออนไลน์แจ้งการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมบำรุง อบจ. และ ส่งแบบการชำระภาษี 

 

original 1569650769539
E-Mail 

9563
สถานีบริการน้ำมัน อบจ.ลำปาง

 

9564
โรงแรม อบจ.ลำปาง