รายงานผลการดำเนินการโครงการ
โครงการฝึกอบรมพัฒนาอาชีพการแปรรูปผักและผลไม้ บ้านเมาะหลวง ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

 

pdf lnd thumb