สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรม โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีม”
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

 

pdf lnd thumb