สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การปรับกระบวนทัศน์ใหม่ในการปฏิบัติราชการ 4.0 และการบริหารจัดการยุคดิจิทัล”
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

 

pdf lnd thumb