สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง”
ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

 

pdf lnd thumb