สรุปผลการดำเนินงานการจัดอบรมสรุปผลการดำเนินงาน
การจัดอบรมโครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
หลักสูตร “การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงาน”ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง

 

pdf lnd thumb