รายงานประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ประจำปีงบประมาณ 2562

 

pdf lnd thumb