387847007_718174330337883_1252974677630974026_n.jpg

นายกตวงรัตน์ให้กำลังใจบุคลากร รพ.สต.พื้นที่ อ.เมืองปาน

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 14.00-20.00 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนางณิสรา พรมแก้วงาม หัวหน้าฝ่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง ที่ได้ถ่ายโอนมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นแก่บุคลากร โดยรับฟังขัอมูลตลอดจนปัญหาและความต้องการในด้านต่าง ๆ จากพื้นที่เพื่อให้สามารถดำเนินการดูแลรักษาประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
👉โดยนายกฤศน์วัต ประสาน สมาชิกสภาอบจ.ลำปาง อ.เมืองปาน พร้อมด้วย ผอ.รพ.สต.และบุคลากร ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม.ร่วมต้อนรับ และรายงานขัอมูล
สำหรับ รพ.สต.ที่เข้าตรวจเยี่ยมในวันนี้ประกอบด้วย
🔷รพ.สต.บ้านขาม
🔷รพ.สต.บ้านแจ้ซ้อนเหนือ
🔷รพ.สต.บ้านป่าเวียง
🔷รพ.สต.บ้านทุ่งข่วง
 
387783313_718174757004507_3493832273929115081_n.jpg 387842995_718526816969301_7656865751621108804_n.jpg 387855700_718526523635997_369070196858525508_n.jpg
 

ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

ภาพ : เตือนใจ ภักดีวงศ์

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง