386086658_714194800735836_7519980437976001215_n.jpg

นายกตวงรัตน์ให้กำลังใจและความเชื่อมั่น รพ.สต.เขต อ.เมือง

หลังถ่ายโอนเข้าสังกัด อบจ.ลำปาง

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 - 19.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วย นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายนิธิกร ธรรมลังกา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 9 นายวิลาศ จันทร์ทา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเมือง เขต 8 นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมลงพื้นที่ เขตอำเภอเมือง เยี่ยมเยือนเพื่อสร้างขวัญกำลังใจและความเชื่อมั่นบุคลากรที่ปฏิบัติงาน ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ซึ่งได้ถ่ายโอนมาสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2566
โดยตรวจเยี่ยม รพ.สต.จำนวน 7 แห่ง ดังนี้
รพ.สต.บ้านม่วงแงว
รพ.สต.บ้านท่าขัว
รพ.สต.บ้านสบเฟือง
รพ.สต.บ้านใหม่จำบอน
รพ.สต.บ้านนิคมเขต 7
รพ.สต.บ้านทรายทอง
รพ.สต.บ้านต้นมื่น
โดยมี ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และ อสม.ร่วมต้อนรับ พร้อมรายงานขัอมูลตลอดจนปัญหาและความต้องการต่างๆ เพื่อให้สามารถบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน.
 
385397053_714201010735215_4763129522156089575_n.jpg 385397489_714199424068707_3552687110619104816_n.jpg 386478914_714201190735197_4077412768166592023_n.jpg

ข่าว : โภคิน ขาวนวล

ภาพ : โภคิน ขาวนวล

 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง