386509183_712940787527904_8735398002257009315_n.jpg

อบจ.ลำปาง เร่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภค ส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบ

จากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

 

วันที่ 2 ตุลาคม 2566 เวลา 13.00-18.30 น.นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัด อบจ. มอบเครื่องอุปโภคบริโภคบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนหลังได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมา ในเขตพื้นที่อำเภอเถิน ประกอบด้วย
-องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จำนวน 300 ชุด
-เทศบาลตำบลแม่มอก จำนวน 80 ชุด
-เทศบาลตำบลเวียงมอก จำนวน 150 ชุด
-องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วะ จำนวน 170 ชุด
-เทศบาลตำบลเถินบุรี จำนวน 100 ชุด
-เทศบาลตำบลล้อมแรด จำนวน 100 ชุด
-องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถอด จำนวน 100 ชุด
โอกาสนี้นายนายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ร่วมให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอเถิน ทั้งนี้นางสาวศุภารนันท์ เชื้อจิ๋ว ส.อบจ.ลำปาง อำเภอเถินเขต 1 ,ร.ต.อ.พชร ไชยวงค์ ส.อบจ.ลำปาง อำเภอเถิน เขต2 ,นายสมศักดิ์ วัชรธาดาพงศ์นายอำเภอเถิน ,นายธวัชชัย จริตงาม ปลัดอำเภอ พร้อมด้วยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ,กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและชาวบ้านร่วมต้อนรับพร้อมรายงานสถานการณ์
และนายกตวงรัตน์ได้เยี่ยมเยือนราษฎรในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบของอำเภอเถิน เพื่อสอบถามให้กำลังใจ พร้อมทั้งแนะนำแนวทางการประสานขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
 
386074218_712940147527968_2452295995552322673_n.jpg 386082803_712940550861261_910622654617838933_n.jpg 386554099_712941477527835_5646284371507387680_n.jpg