รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

- รายงานสรุปการขอซื้อขอจ้างทั้งหมด
pdf lnd thumb
ทะเบียนรายงานขอซื้อขอจ้าง
pdf lnd thumb

- รายงานการก่อหนี้ผูกพัน

pdf lnd thumb