แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

pdf lnd thumb