ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมหลักสูตรและวิธีการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรร
เป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

pdf lnd thumb