แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

เพื่อเสนอขอรับเงินรางวัลประจำปีสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

bonus60.png