หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 51) พ.ศ.2562


pdf lnd thumb