ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง รับโอนข้าราการองค์การบริหารส่วนจังหวัดอื่น และพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ

pdf lnd thumb

 ดาวน์โหลด เอกสารประกอบการขอโอนฯ