รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด หลักสูตร การเสริมสร้างความคิดและกระบวนการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ ๔-๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ 

pdf lnd thumb