รายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
หลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะในการพัฒนาตนเองและทีมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
ระหว่างวันที่ ๒๗-๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
pdf lnd thumb