ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

pdf lnd thumb