เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินอุดหนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าฯ)

pdf lnd thumb