ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (กันเงิน)

 

pdf lnd thumb