แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561

ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

 

pdf lnd thumb