ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 - 2562)

pdf