ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง
เรื่อง การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

pdf lnd thumb