280641101_367481288740524_4343207402654290739_n.jpg
 
อีกหนึ่งโครงการดีๆจาก อบจ.ลำปาง ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
     อบจ.ลำปางดำเนินโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดวัชพืชลอยน้ำ และผักตบชวา ดูแลรักษาแหล่งน้ำธรรมชาติ ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ทะ ซึ่งได้รับการประสานขอรับการสนับสนุนจาก อปท.เจ้าของพื้นที่ที่แม่น้ำจางไหลผ่าน
โดยกำจัดวัชพืขและผักตบชวา 7 ช่วง ประกอบด้วย
✅บ้านหัวเสือ หมู่ที่ 2 ต.หัวเสือ
✅บ้านหนองมุงพัฒนา หมู่ที่ 10 ต.หัวเสือ
✅บ้านใหม่ หมู่ที่ 1 ต.ดอนไฟ
✅บ้านสบเป๊าะ หมู่ที่ 3 ต.แม่ทะ
✅บ้านหลุก หมู่ที่ 12-บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 ต.นาครัว
✅บ้านนากว้าว หมู่ที่ 1 ต.ป่าตัน
✅บ้านสบทะ หมู่ที่ 7 ต.ป่าตัน
     ทำให้การไหลของกระแสน้ำดีขึ้น ลดปัญหาน้ำเน่าเสีย สัตว์น้ำสามารถขยายพันธุ์สร้างแหล่งอาหารให้กับชุมชน และส่งผลให้ประชาชนได้รับประโยชน์ทั้งด้านอุปโภคบริโภค การเกษตร ปศุสัตว์ และประมง
ร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อชาวลำปางโดยอบจ.ลำปาง
 
280479521_367480248740628_4100900542675387657_n.jpg  280564479_367480305407289_8189993966237988982_n.jpg  280593860_367481048740548_1808271612222360598_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel