S__466034696.jpg
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ร่วมกิจกรรมเวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล
"คนจน กลุ่มเป้าหมาย" พื้นที่อำเภอเถิน และกิจกรรม Kick-off โครงการนำร่อง
     วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นางสาวเพ็ญสิริ ไชยวรรณ หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด เข้าร่วมเสวนาและร่วมกิจกรรมในเวทีนโยบายสาธารณะ การสอบทานข้อมูล “คนจน กลุ่มเป้าหมาย” และกิจกรรม Kick off โครงการนำร่อง Operating Model ในพื้นที่อำเภอเถิน ตำบลแม่มอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางได้ดำเนินโครงการวิจัย "การพัฒนาระบบสนับสนุนการทำงานเชิงพื้นที่เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบเบ็ดเสร็จและแม่นยำพื้นที่จังหวัดลำปาง" ดำเนินการใน 6 อำเภอประกอบด้วย อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองปาน อำเภอแม่เมาะ อำเภอห้างฉัตร อำเภองาว และอำเภอเถิน โดยในพื้นที่อำเภอเถินได้ดำเนินการค้นหาและสอบทาน "คนจนเป้าหมาย" ทีมงานวิจัยฯจึงได้จัดเวทีนโยบายสาธารณะ การนำเสนอผลการค้นหา สอบทานข้อมูลฯ และกิจกรรม Kick off โครงการนำร่อง "Operating Model" เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในพื้นที่อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
 
S__466018309.jpg  S__466034694.jpg  S__466034697.jpg
 ข่าว : สุชาดา มะลิวัลย์
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel