271721485_7182606095112905_842787567337289431_n.jpg
 
อบจ.ลำปางหารือ มธ.ศูนย์ลำปาง เพื่อพัฒนาการศึกษา ร.ร.วอแก้ววิทยา
     วันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และนายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พร้อมเจ้าหน้าที่กองการศึกษาฯ เข้าร่วมประชุมหารือกับคณาจารย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง นำโดย อาจารย์ ดร.ณัฐกรณ์ ชูช่วย ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ ศูนย์ลำปาง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวรรณ ดีอัซ การ์บาโย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารทั่วไป ศูนย์ลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอาจารย์ทิฐิรัฐ รุ้งแก้ว อาจารย์ประจำสถาบันภาษา ศูนย์ลำปาง ณ อาคารบุญชูอุปถัมภ์ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
     โดยหารือถึงแนวทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนวอแก้ววิทยาในประเด็นต่าง ๆ อาทิ การจัดหาครุภัณฑ์การศึกษาเพื่อเสริมพัฒนาการเรียนรู้ การจัดหาครูต่างชาติ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ เทคโนโลยีสารสนเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนรูู้ในหลากหลายรูปแบบ
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง พร้อมที่จะขับเคลื่อนการทำงานร่วมกัน โดยเป็นทีมที่ปรึกษา ประสานงาน และจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ สร้างองค์ความรู้ให้กับคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนวอแก้ววิทยา เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างสังคมที่ดียิ่งขึ้นในอนาคต.
 
271758065_7182606298446218_6079106808112524041_n.jpg  271662429_7182606065112908_6178331506315472076_n.jpg  271741974_7182606288446219_855252360160230307_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel