271659975_7166787266694788_760021754561079188_n.jpg
 
อบจ.ลำปางซ่อมถนนสายทางลป.ถ.1-0060 บ้านฮ่องลี่ - บ้านสาแพะ​
สร้างความสะดวกปลอดภัยในการสัญจรและเศรษฐกิจสู่ชุมชน
     รายงานข่าว​จากนายธนาวุฒิ​ เป็งขวัญ​ สมาชิก​สภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ล​ำ​ปาง​ เขต​ 1​ อำเภอ​แจ้ห่ม​ แจ้ง​ว่า​ขณะนี้​ อบจ.ลำปาง​อยู่​ระหว่าง​ดำเนิน
โครงการซ่อมทางถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่น สาย​ลป.ถ.1 - 0060 บ้านฮ่องลี่ - บ้านสาแพะ ช่วงบ้านสาแพะ หมู่ 3 ตำบลบ้านสา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง หากดำเนิน​การ​แล้ว​เสร็จ​ จะส่งผลทำให้​การสัญจรเป็นไปด้้วยความ​ปลอดภัย​ ชาวบ้าน​ในพื้นที่​สามารถ​ขนถ่าย​ผลผลิต​ทางการ​เกษตรออกจำหน่ายสู่ตลาดในตัวเมืองหรือต่างจังหวัด​ได้สะดวกยิ่งขึ้น​ สร้างรายได้และเศรษฐกิจ​ที่ดีสู่ชุมชน​
     ซึ่งเป็นไปตามนโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนางสาวตวงรัตน์​ โล่ห์สุนทร​ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง​ ที่กำหนดให้มีการพัฒนาระบบบริการสาธารณะ สาธารณูปโภค สาธารณูปการให้ครอบคลุม ทั่วถึง และได้มาตรฐาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตการประกอบอาชีพความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน และการพัฒนาเศรษฐกิจของจังหวัดลำปาง
#อบจ.ลำปางเข้าถึงทุกพื้นที่บริการเพื่อประชาชน
 
271586960_7166783750028473_3425840753415524824_n.jpg  271605509_7166787330028115_9002460000633583762_n.jpg  271636241_7166785533361628_6379315745149034723_n.jpg
271607095_7166786990028149_4791563034951707673_n.jpg  271651875_7166787196694795_3496729939675842191_n.jpg  271692448_7166785743361607_4503180306979808541_n.jpg
ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel