258780424_6848108098562708_8127125231353663323_n.jpg
 
นายก อบจ.ลำปางร่วมทอดกฐิน และร่วมเปิดประปาเพื่อใช้ในเขตพื้นที่ตำบลแม่สุก
     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายพิษณุพล ประสาน รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง นายธนาวุฒิ เป็งขวัญ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอแจ้ห่ม เขต ๑ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมถวายกฐิน ณ วัดแม่สุก ตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมีพุทธศาสนิกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ร่วมงานด้วย
     วัดแม่สุก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๑๓๐ มีหลักฐานที่เป็นโบราณวัตถุที่ค้นพบ เช่น พระพุทธรูปสิงห์สามปางมารวิชัย ศิลปะสมัยเชียงแสน เนื้อทองสัมฤทธิ์ หลักฐานที่ค้นพบที่สำคัญอีกคือ คัมภีร์ใบงานเก่าแก่ชื่อ ธรรมเศรษฐีตังห้า ปัจจุบันวัดแม่สุกมีพระมหาจิราวัฒน์ จิระเมธี เป็นเจ้าอาวาส และในเวลา ๑๓.๐๐ น. ได้ร่วมพิธีเปิดประปา ๔ หมู่บ้าน ณ โรงเรียนแม่สุกศึกษา โดยมีนายไพโรจน์ โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ประปาดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกันทั้งในส่วนของกองทัพบก กรมทรัพยากรน้ำบาดาล โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ พัฒนาระบบน้ำประปา โดยทำการก่อสร้างระบบน้ำประปาและระบบกระจายน้ำประปาในหมู่บ้านแม่สุด หมู่ที่ ๑, บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๖, บ้านสบสุข หมู่ที่ ๙ และบ้านแม่สุขสามัคคี หมู่ที่ ๑๒ ใช้งบประมาณก่อสร้าง จำนวน ๑๘,๒๘๐,๐๐๐ บาท
     จากนั้นได้เดินทางไปยังบ้านศรีบุญเรือง หมู่ที่ ๓ เพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรจากน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางได้สั่งการให้กองช่าง อบจ.ลำปาง ทำการสำรวจข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือต่อไป
 
258585498_6848113321895519_4043355937072238549_n.jpg  258616482_6848125631894288_3505498575566216004_n.jpg  258736923_6848125838560934_5498861967145992004_n.jpg
258760737_6848123261894525_6413904528172580765_n.jpg  258750274_6848127248560793_107400536822149181_n.jpg  258763890_6848112945228890_7996519047248201161_n.jpg
258714990_6848124765227708_6535369275747168040_n.jpg  258724377_6848126801894171_2285359673879735718_n.jpg  258713624_6848124648561053_5874943918616601388_n.jpg
ภาพ/ข่าว : สุทิตย์ มงคลคลี

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel