S__54894622.jpg
นายกอบจ.ลำปางร่วมแจกถุงยังชีพแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัย จ.ลำปาง
พร้อมร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
     เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลล้อมแรด และนายเจนภพ พุทธวงศ์ ประธานเครือข่ายบ้านและที่ดินจังหวัดลำปาง
คณะกรรมการเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนที่ดินที่อยู่อาศัยจังหวัดลำปาง ร่วมแจกถุงยังชีพในโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัยจังหวัดลำปาง ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต บ้านดอนชัย ตำบลล้อมแรด อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
ด้วยคณะกรรมการเครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนที่ดินที่อยู่อาศัยจังหวัดลำปางได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติเนื่องจากอุทกภัย แจกถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัย ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากคณะอนุกรรมการบ้านมั่นคงและการจัดการที่ดิน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จำนวน 211,900 บาท
     เน้นการแก้ไขปัญหาร่วมกันทั้งเมือง โดยมุ่งให้เกิดแนวทางและแผนการแก้ไขปัญหาที่ครอบคลุมทุกชุมชน ที่ไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่อยู่อาศัยทั้งเมืองร่วมกัน โดยชุมชนเป็นแกนหลักร่วมกับภาคีต่าง ๆ เพื่อร่วมกันวางแผนและจัดกระบวนการพัฒนาเมืองควบคู่กันไป
โดยครั้งนี้ได้ให้ความช่วยเหลือในพื้นที่ 3 อำเภอ 14 ตำบล 68 หมู่บ้าน จำนวน 706 ครัวเรือนของอำเภอเถิน อำเภอสบปราบ และอำเภอแม่ทะ เพื่อช่วยบรรเทาทุกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนในเบื้องต้น
     นายกตวงรัตน์ กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางในฐานะที่เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่และมีนโยบายด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต มีความยินดีและพร้อมที่จะสนับสนุนและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนการทำงานในการช่วยเหลือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เพื่อร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชนชาวลำปาง.
  S__54894613.jpg  S__54894610.jpg  S__54894618.jpg
S__54894632.jpg  S__54894636.jpg  S__54894621.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ  ภักดีวงศ์
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง