DSC_5337.JPG
 
อบจ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564 
     วันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายให้ นางสุพรรณี สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัด อบจ. รักษาราชการแทน ปลัด อบจ.ลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมีคณะกรรมการผู้ร่วมประชุม ประกอบด้วยผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดลำปาง, ผู้แทนสนง.พม. จ.ลำปาง , ผู้แทนหัวหน้า สนง.ปภ. จ.ลำปาง, นายประสิทธิ์ เตชะปลูก ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เขต7, นายนิธิกร ธรรมลังกา ส.อบจ.อ.เมืองลำปาง เขต 9, นายพิเชฐ ทินอยู่ ส.อบจ.อ.เกาะคา เขต 2 พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
     โดยมีระเบียบวาระที่สำคัญคือ การพิจารณาให้ความช่วยเหลือเพื่อจัดหาสิ่งของอุปโภค บริโภค ให้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดลำปางที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้บางพื้นที่ต้องปิดหมู่บ้านและประสบปัญหาขาดแคลนอาหาร น้ำดื่ม และได้ขอรับความช่วยเหลือจาก อบจ.ลำปาง หากอำเภออื่นๆ ได้รับผลกระทบจะได้ให้ความช่วยเหลือในโอกาสต่อไป
 
DSC_5289.JPG  DSC_5273.JPG  DSC_5276.JPG
DSC_5298.JPG  DSC_5331.JPG  DSC_5326.JPG
DSC_5279.JPG  DSC_5318.JPG  DSC_5327.JPG
ภาพ/ข่าว : ศรสวรรค์ ธิมา
 
 สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง