วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิด กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และป.ป.ช.น้อย อบจ.ลำปาง ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวอแก้ววิทยา รวม 96 คน ณ หอประชุมโรงเรียนฯ โดยนายบุญส่ง ศรีกอนติ หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
     จากปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปลูกฝังทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้องตั้งแต่วัยเด็ก โดยการอบรมสั่งสอนจากสถาบันครอบครัว และการวางรากฐานให้เด็กได้เรียนรู้อย่างเป็นระบบจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อบจ.ลำปางจึงได้จัดกิจกรรมฯ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจ เป็นเจ้าของกิจกรรมในการร่วมกันสร้างความดีให้กับสังคม และเป็นต้นแบบในการทำความดี
     โดยผ่านกระบวนการทำงานเป็นกลุ่ม เป็นผู้นำในการทำความดี ดูแล การสร้างความดีของเพื่อนักเรียนในโรงเรียน มีระบบการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ผ่านกระบวนการวางแผนการดำเนินงานอย่างมีส่วนร่วม การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมของตนเอง เพื่อนๆ นักเรียนและชุมชนอย่างใกล้ชิด
     และกิจกรรมครั้งนี้เป็นการต่อยอดจากกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เด็กและเยาวชนของจังหวัดลำปาง (โตไปไม่โกง) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา โดยคณะครูโรงเรียนวอแก้ววิทยาได้นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินและปปช.น้อย อบจ.ลำปาง ให้เหมาะสมแก่นักเรียนตามระดับช่วงชั้น แบ่งเป็น ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา