240804583_6417328361640686_6962054355339607076_n.jpg
 
 
อบจ.ลำปาง เพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร (วันที่สอง)
3 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1
ภาคเช้า - รับฟังการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง “กระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด” วิทยากรโดย ดร.ขวัญนภา สุขคร ผอ.ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งลำปาง มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ภาคบ่าย - กิจกรรมกลุ่ม “การจัดทำโครงการและงบประมาณ” โดย นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง และนายยุทธนา สายสิงห์ทอง อดีตท้องถิ่นจังหวัด ร่วมสังเกตการณ์พร้อมให้ข้อเสนอแนะ
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การจัดทำงบประมาณ และการบูรณาการการเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) และเกิดประสิทธิผลสูงสุด นำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนด.
 
 
              240830320_6417308514976004_2738655809489514933_n.jpg     240834844_6417319304974925_2173268431350551809_n.jpg     DSC_1381.JPG
 
 
              DSC_1432.JPG     DSC_1452.JPG    240832814_6417320258308163_8164005016104648378_n.jpg
 
  
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง