อบจ.ลำปาง เพิ่มพูนองค์ความรู้แก่บุคลากร จัดอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ในวันที่ 2 - 3 กันยายน 2564
 
 
DSC_1180.JPG
 
 
วันที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายก อบจ.ลำปาง มอบหมายนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำแผนยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาขับเคลื่อนองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องประชุมชั้น 1 อบจ.ลำปาง โดยมีนายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง นายสมพร นาคพิทักษ์ ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง นางชุลีวันทน์ สายสิงห์ทอง ที่ปรึกษานายก อบจ.ลำปาง และนายยุทธนา สายสิงห์ทอง อดีตท้องถิ่นจังหวัด ร่วมเปิดการอบรมฯ
โดยผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรในสังกัด อบจ.ลำปาง จำนวน 75 คน รับฟังการบรรยายให้ความรู้เรื่อง
- “การเชื่อมโยงและบูรณาการแผนระดับนโยบายและแผนในระดับพื้นที่” วิทยากรโดย นางสาวอำพัน ใจอินตา ผอ.กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนาจังหวัด สำนักงานจังหวัดลำปาง
- “การจัดทำงบประมาณของ อบจ.ลำปาง” และ “แผนพัฒนา อบจ.ลำปาง” วิทยากรโดย นางสาวพรรณี การะกัน รองปลัด อบจ.ลำปาง
เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้กระบวนการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง การจัดทำงบประมาณ และการบูรณาการการเชื่อมโยงแผนพัฒนาหมู่บ้าน แผนพัฒนาชุมชน แผนพัฒนาท้องถิ่น แผนพัฒนาอำเภอ และแผนพัฒนาจังหวัด ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน (One Plan) และเกิดประสิทธิผลสูงสุด นำพาองค์กรให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้.
 
 
      DSC_1093.JPG    DSC_1255.JPG    DSC_1189.JPG 
 
      DSC_1217.JPG    DSC_1213.JPG    DSC_1212.JPG   
 
                                  DSC_1225.JPG     DSC_1275.JPG
 
 
ภาพ/ข่าว : สุภาพร เหงี่ยมไพศาล
 
 
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง