222733717_6229315510441973_9088228091924264517_n.jpg
 
#เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน #นายกอบจ.ลำปางมอบหมายเลขาฯตรวจติดตามการปรับปรุงเส้นทางคมนาคม เขต อ.เมืองปาน และ อ.วังเหนือ เพื่อสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็ว
     วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง มอบหมายให้นายลัพธวิทย์ จรรยาวิจิตร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง นายช่างโยธาและเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามการทำงาน ดังนี้
📌1.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement in-Place Recycling ทางหลวงท้องถิ่นสายทางลป.ถ. 1-0058 บ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง
📌2.โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0069 บ้านฮ่างวังแก้ว-น้ำตกวังแก้ว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
📌3.โดรงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกดอนกรีต
ทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ1-0065 บ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง
     สำหรับโครงการซ่อมสร้างถนนช่วงบ้านแม่สุก-บ้านขาม ช่วงบ้านต้นงุ้น หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านขาม หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอเมืองปาน และโดรงการช่วงบ้านร่องเคาะ-บ้านหัวทุ่ง อำเภอวังเหนือ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะทำให้ประชาชนสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้อย่างสะดวกยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังส่งผลดีต่อการเก็บเกี่ยวและขนส่งผลผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ เช่น ข้าว ข้าวโพด มันสำปะหลัง และผลผลิตทางการเกษตรอื่น ๆ ออกสู่ท้องตลาดได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ส่งผลต่อเนื่องถึงรายได้ของครอบครัวและเศรษฐกิจในชุมชน
     ในขณะที่โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่นสาย ลป.ถ. 1-0069 บ้านฮ่างวังแก้ว-น้ำตกวังแก้ว อำเภอวังเหนือ ซึ่งเป็นเส้นทางสู่น้ำตกวังแก้วสถานที่ท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของอำเภอวังเหนือ เพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทาง รองรับนักท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต
#เป็นไปตามนโยบายของนางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง #ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน #เพื่อปรับปรุงเส้นทางเส้นทางสู่แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ทางการเกษตรให้ประชาชนสามารถสัญจรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทั่วถึง #ช่วยสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนชาวลำปาง.
 
220719449_6229350147105176_4610798800606852566_n.jpg  220818864_6229351030438421_3521001455216112565_n.jpg  221010097_6229348363772021_399464966905098302_n.jpg
221665730_6229349710438553_840345653076428508_n.jpg  221714595_6229347270438797_8432839858737107301_n.jpg  222791894_6229346980438826_4690196714253160027_n.jpg
222381360_6229349737105217_8528197628974378802_n.jpg  223239780_6229348860438638_5434810226764243132_n.jpg  220763184_6229347863772071_3592919350720330100_n.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์
สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง