142314433_5329262637113936_679738152012176884_o.jpg
 
นายก “ตวงรัตน์”ตรวจเยี่ยม ร.ร.วอแก้ววิทยา เตรียมพัฒนาให้มีคุณภาพและโดดเด่น
     นางสาวตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายวราวุฒิ หน่อคำ รองนายก อบจ.ลำปาง นายพิษณุพล ประสาน รองนายก อบจ.ลำปาง และนายอมร ทองประดิษฐ์ เลขานุการนายก อบจ.ลำปาง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวอแก้ววิทยา อ.ห้างฉัตร ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดของ อบจ.ลำปาง เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวอแก้ววิทยา และนายบุญเนตร เตชะอุ่น ส.อบจ.ลำปาง เขต 2 อ.ห้างฉัตร ร่วมรับฟังข้อมูลจากนายสิทธิพงศ์ คำบุญชู ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวอแก้ววิทยา
ภายหลังรับฟังการสรุปภาพรวมของโรงเรียนแล้ว นายก อบจ.ลำปาง เน้นย้ำนโยบายในการพัฒนาโรงเรียนวอแก้ววิทยาในลำดับแรกคือการสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับประชาชน โดยกล่าวว่า การเดินทางมาเยี่ยมชมในครั้งนี้ เนื่องจากโรงเรียนวอแก้ววิทยาเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดและความดูแลของ อบจ.ลำปาง ตนมีความตั้งใจและสนใจที่จะพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพดีมากขึ้น เท่าที่รับฟังข้อมูลมีหลายโครงการที่น่าสนใจและทำอยู่แล้ว เช่น โครงการพัฒนาภาษาจีน ภาษาอังกฤษ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ฯลฯ โดยแนวคิดตอนแรกที่หาเสียงเลือกตั้งได้เสนอเป็นนโยบายอยากจะให้ลูกหลานชาวลำปางที่อยู่ห่างไกล ที่ไม่ได้อยู่ในเขตเมืองมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเด็กในตัวเมือง ฉะนั้นจึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโรงเรียนเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษา และในอนาคตหากเราทำดีมีคุณภาพก็เชื่อว่าจะมีคนสนใจนำลูกหลานเข้ามาเรียนเพิ่มขึ้น ก็เป็นการบริการประชาชนในพื้นที่ชนบทด้วย เป็นความตั้งในที่อยากจะทำ .
141542924_5329274693779397_1302892708869453927_o.jpg  141951022_5329274350446098_5249634025039338661_o.jpg  140572865_5329274413779425_3868065006179497438_o.jpg
141285981_5329269290446604_5376616113940954370_o.jpg  142046920_5329265777113622_3841927760585124481_o.jpg  141462187_5329274480446085_6908216243307064450_o.jpg
141750612_5329274423779424_2549228902901292440_o.jpg  141131723_5329274427112757_74805020058847953_o.jpg  141380738_5329274030446130_3641255886072336210_o.jpg
ภาพ/ข่าว : เตือนใจ ภักดีวงศ์

สามารถติดตามข่าวสารและข่าวย้อนหลังของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

ผ่านช่องทาง 

Website : www.lp-pao.go.th

Facebook : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อบจ.ลำปาง

Facebook : องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

Youtube Channel