ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม)

 

pdf lnd thumb