เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

(ตามบัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โอนครั้งที่ 13/2561)

 

pdf lnd thumb